ZAKRES USŁUG

Firma Na Pomoc świadczy usługi w zakresie:

 • zgłoszenia szkody w firmie ubezpieczeniowej
 • oceny rzeczywistego rozmiaru szkody
 • skompletowania niezbędnych dokumentów
 • profesjonalnego  i  kompleksowego   poprowadzenia   sprawy   przed zakładem  ubezpieczeń  lub  innym  podmiotem odpowiedzialnym  za  szkodę  w ramach postępowania likwidacyjnego oraz ugodowego
 • kontroli i terminowości prowadzenia przez zakład ubezpieczeń lub inny podmiot odpowiedzialny za szkodę czynności likwidacyjnych

 

W imieniu klientów uzyskujemy:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji będących skutkiem wypadku
 • rentę na zwiększone potrzeby ( opieka nad poszkodowanym i stałe koszty leczenia )
 • rentę z tytułu utraconego dochodu ( w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej )
 • odszkodowanie   dla   członków   rodziny   zmarłego  w   wyniku wypadku, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, zwrot   kosztów  pogrzebu i nagrobka
 • rentę alimentacyjną, dla bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia i wobec których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny
 • odszkodowanie za uszkodzony podczas wypadku pojazd oraz przewożone przedmioty
 • odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu
 • odszkodowanie z innych ubezpieczeń majątkowych i osobowych